8226 Q hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

Online prihláška na DOD - 10. február 2018

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE


Na DOD poprosíme pripraviť: 

Herectvo: 1 herecká etuda v trvaní 2-3 minút (dejová ukážka činnosti jedného človeka bez slov)poézia alebo próza podľa vlastného výberu (texty vedieť naspamäť)

Spev: 2 ľudové piesne (rýchla a pomalá) v úprave slovenského alebo českého skladateľa, 1 ľubovoľná populárna skladba (spev naspamäť, doniesť notový materiál, prípadne nahratý hudobný podklad)

Tanec: 1 tanečná etuda - improvizácia rozdielneho štýlu

Organizačné pokyny k priebehu DOD:

1. Účasť aspoň jedného z rodičov, prípadne vyučujúceho zo ZUŠ je nutná, stretnutie rodičov s riaditeľom školy bude o 9.00 h.  v koncertnej sále školy.
2. Miesto konania: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica.
3. Prezentácia účastníkov je od 8.00 h. do 9.00 h. na vrátnici školy, účastnícky poplatok je 4 €. Finančné prostriedky takto získané budú príspevkom na fond Pro-Konzervatórium, n. f., z ktorého sa budú hradiť všetky náklady spojené s organizáciou tohto podujatia.
4. Upozorňujeme, že pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu je účasť na DOD dôležitá z hľadiska odborného usmernenia prípravy uchádzača na prijímacie talentové skúšky.