8226 Q hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

Online prihláška na DOD - 16. február 2019 

(praktická prezentácia účastníkov)

Na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ je potrebné priniesť si cvičný úbor a cvičky. 

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE


Na DOD poprosíme pripraviť: 

Herectvo: 1 herecká etuda v trvaní 2-3 minút (dejová ukážka činnosti jedného človeka bez slov), poézia alebo próza podľa vlastného výberu (texty vedieť naspamäť)

Spev: 2 ľudové piesne (rýchla a pomalá) v úprave slovenského alebo českého skladateľa, 1 ľubovoľná populárna skladba (spev naspamäť, doniesť notový materiál, prípadne nahratý hudobný podklad)  Tanec: 1 tanečná etuda - improvizácia rôzneho štýlu 

Organizačné pokyny k priebehu DOD:

1. Účasť aspoň jedného z rodičov, prípadne vyučujúceho (napr. zo Základnej umeleckej školy) je nutná, stretnutie rodičov s riaditeľom školy bude o 9.00 h. v koncertnej sále školy.

2. Miesto konania: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica.

3. Prezentácia účastníkov je od 8.00 h. do 9.00 h. na vrátnici školy, neplatí sa žiadny účastnícky poplatok

4. Upozorňujeme, že pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu je účasť na DOD dôležitá z hľadiska odborného usmernenia prípravy uchádzača na prijímacie talentové skúšky.